211 N. Main
Paxico, KS  66526
Phone   785-466-0198

UA-48603702-1